Giảng viên và sinh viên khoa Văn hoá học Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh đã đến và tham dự đại hội với tư cách khách mời theo Thư mời của Chủ tịch Hội Nguyễn Thanh Đảo.  Đây là cơ hội để Khoa kết nối với các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, công nghiệp văn hoá, tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, thực tế tại các công ty, doanh nghiệp, phù hợp với chủ trương đào tạo theo định hướng ứng dụng của trường Đại học Văn hoá Tp.Hồ Chí Minh.

BBT Khoa Văn hóa học

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases