Chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Văn hóa TPHCM

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 28-03-2018


1. Chức năng

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học và trình độ thấp hơn về các ngành được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn và nghiệp vụ văn hóa, thông tin, du lịch nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

2. Nhiệm vụ      

2.1. Trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch các chương trình, đề án phát triển Trường, kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học dài hạn, hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

 2.2. Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực theo đúng mục tiêu, chương trình đào tạo các ngành được phép đào tạo ở trình độ đại học, sau đại học và trình độ thấp hơn theo phương thức chính quy, không chính quy; đào tạo văn bằng hai, đào tạo liên thông từ các bậc thấp hơn lên đại học và bồi dưỡng nghiệp vụ theo chỉ tiêu phân bổ của nhà nước và nhu cầu của xã hội.

2.3. Xây dựng chương trình giáo dục, kế hoạch giảng dạy và học tập cho các ngành đào tạo của Trường trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tổ chức biên soạn, duyệt và phát hành giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu tham khảo và các ấn phẩm khoa học khác nhằm phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường theo quy định của pháp luật.

2.4. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu được duyệt; tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chúng chỉ theo quy định của pháp luật

2.5. Tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và kết quả nghiên cứu, gắn nghiên cứu khoa học với công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

2.6. Xây dựng trang thông tin điện tử (website) riêng, quản lý và cung cấp các nguồn thông tin khoa học của Trường, tham gia vào hệ thống thông tin chung của các trường đại học, các bộ, ngành có liên quan.

2.7. Hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài nhằm phát triển sự nghiệp đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật.

2.8. Xây dựng quy hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ công chức, viên chức; phát hiện, bồi dưỡng nhân tài trong đội ngũ viên chức và người học.

2.9. Cải tiến công tác quản lý, hoàn thiện bộ máy tổ chức của trường theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả; thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Bộ.

2.10. Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng đào tạo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

2.11. Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học và đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

2.12. Xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động và người học thuộc phạm vi quản lý của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

2.13. Quản lý, sử dụng đất, tài chính, tài sản và ngân sách được phân bổ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác được quy định trong Điều lệ Trường Đại học và được Bộ trưởng giao.

 (Trích Quyết định số 931/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh)

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.