Mời xem chi tiết các nội dung về 3 công khai cụ thể sau: (chi tiết tại file đính kèm trong từng nội dung)
 
* BIỂU MẪU 17 - CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT):
 
I. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY:
 
 
2. Ngành Bảo tàng học
 
 
 
 
4. Ngành Quản lý văn hóa
 
 
 
 
 
5. Ngành Văn hóa học
 
 
 
 
 
 
8. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 
 
 
II. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC (LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC)
 
 
2. Ngành Quản lý Văn hóa
 
III. TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
 
 
 
 
 
 

2Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2018 - 2019 (NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HOÁ – CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT)

3Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2018 - 2019 (NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HOÁ – CHUYÊN NGÀNH: BIỂU DIỄN ÂM NHẠC)

 
 
 
 

9Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2018 - 2019 (NGÀNH BẢO TÀNG HỌC – CHUYÊN NGÀNH: BẢO TỒN - BẢO TÀNG)

10Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2018 - 2019 (NGÀNH BẢO TÀNG HỌC – CHUYÊN NGÀNH: BẢO QUẢN HIỆN VẬT BẢO TÀNG)

 
 
 
 
 
Phòng KT&ĐBCLGD
(Điều chỉnh và cập nhật mới thông tin vào ngày 19/3/2019)
Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases