Mừng Đảng với 89 mùa xuân và sự nghiệp đổi mới

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 22-01-2019


     Lại một mùa xuân mới đã đến trên khắp quê hương, đất nước Việt Nam. Cứ mỗi độ xuân về, chúng ta lại nhớ đến Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Người đã sáng lập ra Đảng ta - một Đảng cách mạng chân chính đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi phong ba, bão tố giành lại độc lập, tự do cho tổ quốc và đang tiến hành sự nghiệp đổi mới với nhiều thành tựu to lớn, tiếp tục đi lên vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh.

     Nhớ 89 năm về trước, khi Tổ quốc chìm đắm trong đêm trường nô lệ. Trong bối cảnh “nước mất - nhà tan” Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã ra đi tìm đường cứu nước, trải qua 20 năm nghiên cứu, học tập và hoạt động thực tiễn, Người đã thấy con đường đấu tranh giải phóng dân tộc đúng đắn trong thời đại mới. Qua sự chuẩn bị chu đáo của Người, Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thành lập. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Từ đây, cách mạng Việt Nam đã có một đảng cách mạng chân chính lãnh đạo cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

      Bằng lý luận cách mạng – khoa học và đội ngũ cán bộ đảng viên kiên trung, sau 15 năm tranh đấu (1930-1945), chỉ với 5.000 đảng viên Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, thành lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, một Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người chủ đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

      Đánh giá ý nghĩa lịch sử của sự kiện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: ''Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc''.

      Bước tiếp con đường của Cách mạng tháng Tám, dân tộc ta tiếp tục đánh thắng thực dân Pháp (1946 - 1954) và đế quốc Mỹ xâm lược (1954 - 1975) giữ vững nền độc lập của đất nước.  Cách mạng tháng Tám thành công và thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã thể hiện bản lĩnh và tầm vóc vĩ đại của Đảng ta trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Điều đó, còn được thể hiện rõ nét trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (1954 - 1975) đã tạo nên sức mạnh tổng hợp cho đất nước trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Từ năm 1986 đến nay, Đảng lãnh đạo toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới trong xây dựng CNXH với nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, ngoại giao… Một Việt Nam nhỏ bé, lạc hậu và chiến tranh, kém phát triển đã vượt qua đói nghèo… Ngày nay đã trở thành nước đang phát triển và ngày càng vươn lên mạnh mẽ.

      Trong bối cảnh mới biết rằng đất nước còn phải đương đầu với nhiều khó khăn thử thách, nhưng với sự lãnh đạo của Đảng và tinh thần yêu quê hương đất nước của nhân dân ta, chúng ta tin tưởng rằng đất nước ta sẽ khắc phục được mọi trở ngại, thách thức để tiếp tục tiến lên.

      Mừng xuân Kỷ Hợi, mừng ngày thành lập Đảng, ôn lại chặng đường lịch sử 89 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng, chúng ta càng hiểu rõ hơn công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc, càng thêm tự hào về Đảng của Bác Hồ kính yêu. Mừng Xuân, mừng Đảng, trong không khí phấn khởi chung của cả nước, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, sinh viên của trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh đã và đang phấn đấu để đạt được những kết quả tốt nhất trong công tác và học tập theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục mà Nghị quyết 29 về “đổi mới căn bản GD&ĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, mà Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra. Đó chính là những hành động thiết thực hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng.

Nguyễn Hoàng Minh – Khoa Kiến thức cơ bản

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.