Thực hiện chương trình kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TP. Hồ Chí Minh.

        Sáng ngày 25 tháng 07 năm 2018, Tại Hội trường A, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TP. Hồ Chí Minh. Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3. Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự Hội nghị này, Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh đã triệu tập toàn thể đảng viên của Đảng bộ và cán bộ quản lý là trưởng, phó các đơn vị của Nhà trường.

Báo cáo viên Tô Đại Phong trình bày tại Hội nghị.

         Tại Hội nghị này, đảng viên được nghe báo cáo viên Tô Đại Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trình bày những vấn đề cốt lõi của 3 nội dung chính gồm:

          1. Nội dung cơ bản của Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

          2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

          3. Nội dung cơ bản của Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

         Đông đảo đảng viên toàn Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự Hội nghị.

       Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Đảng ủy Khối diễn ra trong bối cảnh rất cần thiết để toàn bộ đảng viên của Đảng bộ cùng nhìn lại và tự mình hoạch định những kế hoạch hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tế tại các đơn vị ở cơ sở, nhằm thực hiện có hiệu quả cao nhất những nội dung cơ bản mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã đề ra.

Tin và ảnh: Hoàng Hải – BBT Website

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases