Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre là cơ quan tổng hợp và hành chính quản trị với chức năng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trong lãnh đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết Huyện ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; điều hành hoạt động của hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở. Tại đơn vị đảm nhiệm 04 khối chính: Khối Kinh tế - Tài chính; Khối Kiểm soát thủ tục hành chính; Khối Giải quyết khiếu nại - tố cáo và Khối Văn hóa - Xã hội.

Riêng Khối Văn hóa - Xã hội là khối có phạm vị quản lý rất rộng, phủ khắp các mặt trong đời sống xã hội, cụ thể: quản lý phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, công tác dạy nghề; Xây dựng và phát triển nền văn hóa của dân tộc, địa phương, thể thao, du lịch; Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và trẻ em; Các vấn đề về chính sách an sinh xã hội, lao động, giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, công tác giảm nghèo; Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm học sinh; Công tác thông tin và truyền thông, bưu chính, viễn thông;  Công tác viện trợ phi chính phủ; công tác dân tộc; tôn giáo; thanh niên, các công trình phúc lợi xã hội có nguồn vốn từ vận động quyên góp, từ thiện,… Chuyên viên phụ trách khối này phải giải quyết một khối lượng công việc rất lớn, đa dạng và phức tạp có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Đặc biệt, nhiệm vụ của Chuyên viên này mang tính chất “đa ngành” đòi hỏi phải có sự am hiểu tổng thể cũng như thật sự chuyên sâu về lĩnh vực phụ trách, nghĩa là vừa am hiểu về văn hóa, vừa thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý về mặt xã hội.

Về Chương trình đào tạo ngành Văn hóa học, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh:

Qua nghiên cứu các chuyên ngành đào tạo khối xã hội, chúng tôi đặc biệt ấn tượng về chuyên ngành “Văn hóa học”. Xét về cấu trúc chương trình đào tạo của ngành Văn hóa học khá đa dạng:

- Về khối kiến thức chung: Trang bị cho người học có kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và nhân văn, trong đó đặc biệt nắm vững những môn học giúp hình thành khả năng tư duy, phương pháp luận, thế giới quan và nhân sinh quan như các môn Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac - Lenin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng các kiến thức nền về lịch sử văn hóa - văn minh nhân loại, mối quan hệ giữa môi trường và phát triển, các kiến thức về chính trị học, xã hội học, tâm lý học, pháp luật…

- Về khối kiến thức chuyên ngành: Trang bị cho sinh viên cách tiếp cận kiến thức cơ bản thuộc nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn như triết học, nhân học, xã hội học, tâm lý học, nghệ thuật học,… cũng như những kiến thức về văn hóa Việt Nam và văn hóa thế giới.

Có thể nói, đây là ngành học cung cấp về những kiến thức nền tảng của khoa học xã hội và nhân văn, trong đó đảm bảo kiến thức hệ thống về văn hoá, văn hoá học - cả văn hoá học lý luận lẫn văn hoá học ứng dụng; về kỹ năng, chú trọng trang bị kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng vận dụng tri thức đã học vào thực tiễn và xử lý vấn đề; về phẩm chất, coi trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp, ý thức công dân và trách nhiệm xã hội.

Vì thế, đơn vị chúng tôi quyết định tuyển chọn cử nhân “Văn hóa học” phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội. Qua kỳ thi tuyển Công chức do Sở Nội vụ Bến Tre tổ chức, đã tuyển chọn được 01 cử nhân “Văn hóa học” thuộc trường Đại học Văn hóa và bổ nhiệm vị trí Chuyên viên phụ trách khối Văn hóa xã hội.

Về năng lực, phẩm chất của cử nhân Văn hóa học:

Qua theo dõi quá trình công tác của Chuyên viên phụ trách khối Văn hóa - Xã hội (cử nhân Văn hóa học - Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh), đơn vị nhận thấy:

Thứ nhất: Về chuyên môn, nghiệp vụ:

- Cử nhân Văn hóa học đáp ứng tốt yêu cầu công việc đặt ra, nắm vững kiến thức chuyên môn; am hiểu, nắm rõ các kiến thức về văn hóa Việt Nam và văn hóa địa phương; am hiểu các chủ trương, chính sách của nhà nước và của địa phương đang công tác, từ đó vận dụng linh hoạt kiến thức đó vào giải quyết các vụ việc cụ thể, nhất là các lĩnh vực mang tính nhạy cảm như: công tác an sinh xã hội, chính sách người có công với cách mạng, công tác xây dựng gia đình văn hóa, tôn giáo, lễ hội, thanh niên, công tác phi chính phủ và bảo trợ xã hội…;

- Có khả năng nghiên cứu, khảo sát, phân tích, điều tra các giá trị văn hoá cá nhân và cộng đồng. Thẩm định, đánh giá tốt các chương trình tài trợ đầu tư phát triển văn hoá xã hội tại địa phương.

- Thực hiện tốt chức năng của người làm công tác văn hóa, khả năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt, đặc biệt là khả năng thuyết trình, thuyết phục, đánh giá thông tin và đánh giá dư luận xã hội.

- Kỹ năng cập nhật thông tin, biên tập tin bài hiệu quả nên đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền. Có tư duy tổng hợp, viết báo cáo, đặc biệt là năng lực thẩm định, xây dựng văn bản chỉ đạo thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội.

Thứ hai: Về phẩm chất cá nhân:

- Luôn chủ động trong công việc; khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt; tinh thần trách nhiệm; thận trọng; cầu tiến; trung thực; nắm bắt và xử lý thông tin nhanh, kịp thời.

Tập thể Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND đánh giá cao về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cũng như những phẩm chất cá nhân mà cử nhân Văn hóa học đạt được. Có thể nói, Văn hóa học là một trong những chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, có khả năng ứng dụng và thật sự đáp ứng tốt vị trí việc làm mà đơn vị đang sử dụng.

Trong thời gian tới, sau khi bố trí, sắp xếp lại nhân sự, đơn vị sẽ có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức đang công tác tại Văn phòng. Trong đó, đặc biệt quan tâm đào tạo bậc cao học ngành Văn hóa học, nhằm nâng cao năng lực tham mưu quản lý Nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa - Xã hội tại địa phương, để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hoạt động tặng xe đạp cho học sinh nghèo của huyện

Hoạt động vận động thanh niên làm sạch biển

                                                                 

 Đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

 

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases