Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh "TÔN TRỌNG, TRÁCH NHIỆM, THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI HỌC"