Thông báo
Thông tin Học bổng Đài Loan, Học bổng Tiếng Hoa năm 2017

Thông tin Học bổng Đài Loan, Học bổng Tiếng Hoa năm 2017

Thông tin về Hội thảo quốc tế "Văn hóa với Du lịch trong thế giới hội nhập"

Thông tin về Hội thảo quốc tế "Văn hóa với Du lịch trong thế giới hội nhập"

Thông báo về việc tham gia viết bài cho Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Thông báo về việc tham gia viết bài cho Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Sinh hoạt Kỹ năng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên

Sinh hoạt Kỹ năng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên

Thông báo về việc khảo sát thực tế của sinh viên Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM tại trường Đại học Silpakorn, Thái Lan

Thông báo về việc khảo sát thực tế của sinh viên Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM tại trường Đại học Silpakorn, Thái Lan.

Thư mời viết bài cho hội thảo về Việt Nam học - lần thứ 5 với chủ đề "Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu"

Thư mời viết bài cho hội thảo về Việt Nam học - lần thứ 5 với chủ đề "Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu"

Thông tin về "Ngày hội du học tổ chức tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM"

Thông tin về "Ngày hội du học tổ chức tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM"

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

Chương trình Hội trại thanh niên quốc tế tại trường đại học Silpakorn - Thái Lan, tháng 01/2016

Chương trình Hội trại thanh niên quốc tế tại trường đại học Silpakorn - Thái Lan, tháng 01/2016

Chương trình dự tuyển Học bổng học Tiếng Anh (IVASF/CEEVN, khóa cuối cùng)

Chương trình dự tuyển Học bổng học Tiếng Anh (IVASF/CEEVN, khóa cuối cùng)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154