Thông báo
Tổ chức đăng ký và xây dựng kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2016 - 2017

Tổ chức đăng ký và xây dựng kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2016 - 2017

Kế hoạch tổ chức học tập môn học Giáo dục Quốc phòng năm học 2016 - 2017

Kế hoạch tổ chức học tập môn học Giáo dục Quốc phòng năm học 2016 - 2017

Thông báo về việc tổ chức dạy và học tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2, năm học 2016-2017

Thông báo về việc tổ chức dạy và học tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2, năm học 2016-2017

Khung thời gian đào tạo năm học 2016 - 2017

Khung thời gian đào tạo năm học 2016 - 2017

Kế hoạch "Tổ chức và đăng ký xây dựng kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2016 - 2017"

Kế hoạch "Tổ chức và đăng ký xây dựng kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2016 - 2017"

Khung thời gian đào tạo năm học 2016 - 2017

Khung thời gian đào tạo năm học 2016 - 2017

Tổ chức đăng ký và xây dựng kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2015 - 2016

Tổ chức đăng ký và xây dựng kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2015 - 2016

Đăng ký học trực tuyến

Hiện nay Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh đã triển khai và thực hiện phần mềm đăng ký học trực tuyến cho tất cả các bộ phận làm công tác quản lý và điều hành đào tạo của Nhà trường và phổ

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154