Thông báo
Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm 2017 (lần 3)

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm 2017 (lần 3)

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người DTTS thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, học kỳ I năm học 2016 – 2017

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người DTTS thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, học kỳ I năm học 2016 – 2017

Quyết định trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy, học kỳ I năm học 2016 – 2017

Quyết định trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy, học kỳ I năm học 2016 – 2017

Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy, học kì I năm học 2016 – 2017

Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy, học kì I năm học 2016 – 2017

Quy chế học vụ - dành cho sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Quy chế học vụ - dành cho sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Lịch thi tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2016-2017 (Ngày thi 22/8/2016)

Lịch thi tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2016-2017 (Ngày thi 22/8/2016)

Mẫu biên bản họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Mẫu biên bản họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Danh sách sinh viên nhận trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2015 - 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 353/QĐ- ĐHVHTPHCM ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa Tp HCM)

Danh sách sinh viên nhận trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2015 - 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 353/QĐ- ĐHVHTPHCM ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa Tp HCM)

Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính qui học kỳ II năm học 2015 – 2016 và truy lĩnh học bổng KKHT học kỳ I năm học 2015 - 2016 cho sinh viên năm thứ nhất

Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính qui học kỳ II năm học 2015 – 2016 và truy lĩnh học bổng KKHT học kỳ I năm học 2015 - 2016 cho sinh viên năm thứ nhất

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học học kỳ II năm học 2015 – 2016

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học học kỳ II năm học 2015 – 2016

Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy học kì II năm học 2015 – 2016

Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy học kì II năm học 2015 – 2016

Kế hoạch "Tổ chức và đăng ký xây dựng kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2016 - 2017"

Kế hoạch "Tổ chức và đăng ký xây dựng kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2016 - 2017"

Khung thời gian đào tạo năm học 2016 - 2017

Khung thời gian đào tạo năm học 2016 - 2017

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Văn hóa TPHCM (Ban hành ngày 27/4/2016)

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Văn hóa TPHCM (Ban hành ngày 27/4/2016)

Thư mời Tham dự phiên họp giao ban giữa đại diện sinh viên với lãnh đạo nhà trường (Học kỳ II năm học 2015 – 2016)

Thư mời Tham dự phiên họp giao ban giữa đại diện sinh viên với lãnh đạo nhà trường (Học kỳ II năm học 2015 – 2016)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154