Sứ mệnh

* Sứ mệnh:
Xác định sứ mệnh và mục tiêu của một cơ quan, tổ chức nói chung và của một trường đại học nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng; trên cơ sở đó, xác định chính xác vị trí, vai trò của Trường đối với xã hội, với địa phương. Chính vì vậy, sau khi được thành lập, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã xác định ngay sứ mệnh:
“Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh là một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, truyền thông và du lịch chuẩn mực, chất lượng, tiên tiến, thân thiện và phù hợp nhu cầu xã hội.”
* Tầm nhìn:
Định hướng chung đến năm 2020:
a/ Xây dựng quy chế, nội quy, quy định hoạt động:
- Căn cứ vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cụ thể hóa thành các văn bản hướng dẫn thực hiện phù hợp với điều kiện đặc thù của Nhà trường. Xây dựng quy chế, nội quy, quy định hoạt động theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân, tăng cường hợp tác với bên ngoài đi kèm các biện pháp chế tài trong khuôn khổ pháp luật. Trong đó đặc biệt chú ý xây dựng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, quy chế dân chủ trường học, quy chế chi tiêu nội bộ. Các văn bản này phải đảm bảo sự thống nhất, liên thông và phối hợp được giữa các đơn vị trong quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ và hợp tác phát triển.
- Thường xuyên cập nhật để hoàn thiện các quy chế, nội quy, quy định như thủ tục, quy trình hành chính, chế độ làm việc, kiểm tra, đánh giá sinh viên, khen và phạt… phù hợp với điều kiện của Nhà trường.
b/ Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh:
- Thống nhất về mặt nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, giảng viên, người lao động trong Nhà trường theo các nội dung của kế hoạch chiến lược đã được xây dựng.
- Tạo dựng sự đoàn kết nhất trí của Toàn trường, quyết tâm thực hiện được các mục tiêu đã đề ra.
- Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, cởi mở, dân chủ trong Nhà trường hướng tới các mục tiêu cốt lõi đã nêu.
- Tăng cường gắn kết có hiệu quả giữa Nhà trường với các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà tài trợ, cộng đồng xã hội,…

c/ Xây dựng chiến lược đào tạo:
Phấn đấu đạt chất lượng cao trên mọi lĩnh vực hoạt động, trở thành một Trường đại học có uy tín so với các trường trong nước và khu vực. Chiến lược đào tạo của Trường phải hướng về các mục tiêu cơ bản:
- Đạt chuẩn quốc gia và tiếp cận chuẩn quốc tế.
- Phù hợp nhu cầu xã hội.
- Giáo dục kiến thức, kỹ năng cho người học đi đôi với việc giáo dục nhân cách và thái độ.
- Phương thức giáo dục mềm dẻo, thân thiện, lấy người học làm trung tâm, phát huy năng lực, phẩm chất của người học.

d/ Xây dựng chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ giảng viên:
Chiến lược đào tạo đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đào tạo tập trung vào các nội dung:
- Chú trọng đổi mới phương pháp quản lý giáo dục gắn với chuẩn hóa, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên.
- Chú trọng phần hệ thống lý thuyết và kiến thức nền kết hợp với việc cập nhật kiến thức hiện đại.
- Chú trọng các kỹ năng hệ thống hóa, khái quát hóa, điển hình hóa và phương pháp sư phạm tiên tiến, lấy người học làm trung tâm.
- Đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo cần được rèn luyện về ý thức trách nhiệm, kết hợp nhuần nhuyễn kỹ cương và tình thương trong quản lý đào tạo.
- Đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, đội ngũ giảng viên có trình độ sau đại học chiếm tỉ lệ 100%, trong đó 50% có trình độ tiến sĩ, sử dụng thành thạo một ngoại ngữ.

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154