Chuyên mục:    Ngày đăng: 04/06/2014

Giới thiệu Khoa Sau Đại Học


Tháng 8 năm 2008 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt về việc thành lập Khoa Sau đại học nằm trong bộ máy tổ chức của Trường ĐHVH-TpHCM, có cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ như sau:
- Cơ cấu tổ chức
+ Ban chủ nhiệm khoa:
* Trưởng khoa: TS. Lâm Nhân
+ Các chuyên viên, giảng viên
* ThS. Lê Thế Bắc
* ThS. Lê Anh Tuấn
- Chức năng, nhiệm vụ
+ Chức năng:
Giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược tổng thể; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo sau đại học của Trường theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và đào tạo.
+ Nhiệm vụ:
* Hàng năm, dựa trên nhu cầu thực tế, kế hoạch chiến lược của Trường, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo sau đại học các chuyên ngành trình Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt.
* Tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo sau đại học về các chuyên ngành văn hóa - thông tin.
* Cùng với các khoa, phòng chức năng khác chuẩn bị nguồn nhân lực và cơ sở vật chất để tổ chức đào tạo sau đại học.
* Lập thời khóa biểu giảng dạy, học tập; theo dõi, đánh giá kết quả học tập của các học viên và chất lượng giảng dạy của giảng viên.
* Quản lý, lưu trữ hồ sơ và các loại văn bản có liên quan đến công tác đào tạo; quản lý điểm số và kết quả học tập của học viên.
* Soạn thảo các quy chế, quy định cụ thể của Trường về giảng dạy và học tập; hướng dẫn thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác đào tạo sau đại học.
* Phối hợp liên kết đào tạo sau đại học về các chuyên ngành văn hóa - thông tin, du lịch.
* Báo cáo định kỳ hoạt động đào tạo cho Ban giám hiệu và các cấp lãnh đạo khác.
Khoa Sau đại học ra đời với mục tiêu trọng tâm là nỗ lực cùng các khoa, phòng để xác lập vị thế của Trường là trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm văn hóa, nghệ thuật trọng điểm của khu vực phía Nam. Hướng đi này cũng nhằm đảm bảo cho Trường có điều kiện xây dựng một đội ngũ cán bộ giảng dạy và hướng dẫn khoa học có trình độ chuyên môn cao; xây dựng các chương trình học tập có chất lượng, cung cấp đầy đủ các kiến thức chuyên ngành, dần bắt kịp trình độ đào tạo sau đại học của các nước trong khu vực.
Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 3.5011788
Email: thebacdhvh@gmail.com, tuananhdhvh@yahoo.com

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154